In Memory Of
Anthony J.
"Whitey"
Spetrino
1929 - 2017